Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

OFE praca zasiłki ZUS

Umowy zlecenia nie będą objęte ochroną przed zwolnieniem

Ochrona przed zwolnieniem obejmuje wyłącznie osoby, które pozostają w stosunku pracy. Nie ma więc zastosowania do zleceniobiorców i zatrudnianych na podstawie innych umów cywilnoprawnych. Istnieje co prawda nieco mylący zapis, że specjalna ochrona dotyczy osób, które w dniu wejścia w życie ustawy prezydenckiej nie będą pracownikami i które osiągną wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat przed upływem kolejnych czterech lat, ale to dotyczy przyszłych pracowników. Będą oni podlegać ochronie przed zwolnieniem przez cztery lata, licząc od dnia wejścia wżycie prezydenckiej ustawy, nawet jeśli upływ tego okresu przypadnie po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).


Regulamin serwisu