Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

KRUS OFE praca Świadczenia emerytalne

ZUS nie odbierze emerytur częściowych

Obecnie prawo do emerytury częściowej mają mężczyźni, którzy ukończyli co najmniej 65 lat. Dodatkowo muszą udowodnić, że mają staż (okresy składkowe i nieskładkowe) wynoszący co najmniej 40 lat (kobiety nie mają jeszcze praw do emerytury częściowej).

Od 1 października 2017 r., kiedy nastąpi obniżenie wieku emerytalnego, takie świadczenie emerytalne straci rację bytu. Wprowadzono jednak rozwiązania przejściowe.

I tak osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy prezydenckiej mają ustalone prawo do emerytury częściowej, zachowają to prawo do czasu zamiany emerytury częściowej na tę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Zamiana taka może nastąpić tylko na wniosek zainteresowanego oraz – w przypadku ubezpieczonego będącego dodatkowo czynnym pracownikiem – po wcześniejszym rozwiązaniu stosunku pracy z obecną firmą.


Regulamin serwisu